• Deklaracja dostępności

   • I. Dostępność cyfrowa

    Deklaracja dostępności serwisu internetowego CLIX Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie zwanym dalej CLIX LO.

    Generator WWW Edupage oferowany przez firmę LIBRUS jest przygotowany w taki sposób, aby szkoła, publikując stronę internetową, mogła spełnić wszystkie istotne wymogi standardu WCAG, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

    System umożliwia m.in.:

    - zmianę rozmiaru tekstu: oprócz napisów rozszerzonych oraz tekstu w postaci grafiki, rozmiar tekstu może zostać powiększony do 200% bez użycia technologii wspomagających oraz bez utraty treści lub funkcjonalności
    (1.4.4 AA)

    - zmianę koloru elementów strony przez użytkownika (1.4.3 AA).

    - wskazanie języka strony w atrybucie „ang” i jego zmianę w zależności od wybranego na stronie języka (3.1.1 A),

    Generator jest również nieustannie rozwijany, a jego funkcje dostosowywane do zaleceń i trendów dotyczących tworzenia serwisów internetowych. Istotne jest jednak, aby pamiętać, że kluczową rolę w spełnieniu standardów WCAG odgrywają administratorzy i redaktorzy stron. W tym sensie nie można mówić o tym, że narzędzie informatyczne spełnia lub nie spełnia standardu WCAG. To od szkolnych administratorów i redaktorów strony, a konkretnie od ich znajomości standardu WCAG oraz wiedzy na temat zasad publikacji treści na stronie zależy, czy szkolna witryna spełniać będzie wymogi tego standardu. Przykładowo: wszystkie nagrania audio i wideo, które zamieszczą na stronie powinny być uzupełnione o alternatywny dokument prezentujący te same informacje (np. transkrypcję tekstową).

    Generator WWW został przygotowany w taki sposób, aby umożliwić prowadzenie strony internetowej zgodnie z istotnymi wymogami standardu WCAG. Program posiada także tryb eksperta, który pozwala na wprowadzanie zmian na stronie z wykorzystaniem stylów CSS. Zaawansowana edycja ułatwia administratorowi strony dostosowanie jej wyglądu do wielu rekomendacji i wymogów wynikających nie tylko z rozporządzeń, ale również dobrych praktyk.

    CLIX LO w Warszawie informuje, że jej serwis internetowy budowany jest w oparciu o generator, udostępniany przez Librus (www.librus.pl)  na serwerze edupage.org.

    CLIX Liceum Ogólnokształcące im Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej solipska.edupage.org.

    Data publikacji strony internetowej: 2017-09-01

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18

    Status pod względem zgodności z ustawą:

    Serwis internetowy CLIX LO w Warszawie jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
    i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne, wynikające z narzuconych funkcjonalności przez platformę edupage.org
    i firmę Librus:

     1. część dokumentów nie ma odpowiedniej struktury (nagłówki, formatowanie) - publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej,
     2. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, audiodeskrypcji i warstwy tekstowej - publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej.
     3. niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach.

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     1. Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-26
     2. Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-18
     3. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
     4. Na stronie internetowej https://solipska.edupage.org można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, można także w sposób płynny powiększać/pomniejszać interface. Serwis można także przeglądać na urządzeniach mobilnych.
     5. Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

    Za rozpatrywanie uwag i wniosków w zakresie dostępności strony internetowej odpowiada: Anna Szczęsna,
    e-mail:
    aszczesna@solipska.edu.pl , tel.: 22 8637787.

    Za rozpatrywanie uwag i wniosków w zakresie dostępności architektonicznej odpowiada: Barbara Jopowicz,
    e-mail:
    bjopowicz@solipska.edu.pl, tel.: 22 863 7787.

    Każdy ma prawo:

     1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

     1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
     4. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania:

     1. na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    Organ prowadzący szkołę: 

    Burmistrz Dzielnicy Włochy M. St. Warszawy
    al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa,
    tel.: (+48) 22 443 44 44, fax: (+48) 22 443 42 03

    Organ sprawujący nadzór pedagogiczny:

    Mazowiecki Kurator Oświaty
    Al. Jerozolimskie 32
    00-024 Warszawa
    tel. centrala 22 551 24 00 wew. 8051
    faks 22 826 64 97

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    www.rpo.gov.pl

     

    II. Dostępność architektoniczna

    Budynek CLIX LO mieści się przy ul. Solipskiej 17/19 w Warszawie (52°12'02.4"N 20°54'35.5"E)

    1. Sposób Dojazdu

    Dojścia piesze są od ulic Kleszczowej, Chrobrego, Ryżowej, Bataliony Włochy. Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów na ulicy Kleszczowej. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. słupki na przejściach, kosze na śmieci.

    Najbliższa stacja PKP Włochy znajduje się w odległości do ok.600 m. Dojście na perony jest możliwe wyłącznie za pomocą schodów.

    Najbliższe przystanki autobusowe: Ryżowa 02 (linia 178 w kierunku ul. Konwiktorskiej, linia 189 w kierunku ul. Wałowickiej, linia 191 w kierunku Pl. Narutowicza), Ryżowa 03 (linia 187 kierunek Stegny, linia 189 kierunek Sadyba, linia 401 kierunek Marysin, linia 517 kierunek Targówek), Ryżowa 04 (linia 178 kierunek PKP Ursus, linie 187, 401, 517 kierunek Ursus-Niedźwiadek, linia 191 kierunek ul. Regulska).

    Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Solipskiej w odległości 50m od budynku szkoły. Miejsce parkingowe jest na chodniku. Brak miejsc parkingowych dla osób
    z niepełnosprawnością przy budynku szkoły.

    Brak w okolicy postoju taksówek.

    2. Wejścia do budynku.

    Na teren CLIX LO w Warszawie prowadzą cztery wejścia - wszystkie od strony ul. Solipskiej. Jedno wejście jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, jest to wejście prowadzące do windy, którą można dostać się na wszystkie kondygnacje budynku. Do pozostałych wejść prowadzą schody. Wejścia nie są wyposażone w automatyczne drzwi.

     Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

    Szkoła jest placówką ogólnodostępną dostosowaną do potrzeb uczniów i osób dorosłych z niepełnosprawnościami.
    Z dostępności wyłączona jest mała sala gimnastyczna, gdyż wszystkie wejścia posiadają schody bez podjazdu dla wózków indawlidzkich.

    W budynku, na każdej kondygnacji znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych, szerokość korytarzy oraz drzwi zapewnia swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

    Sekretariat i gabinet Dyrektora oraz biblioteka szkolna mieszczą się na parterze. Na wszystkich kondygnacjach znajdują się sale lekcyjne, gabinet Wicedyrektora mieści się na II piętrze, a pomieszczenie administracji na piętrze I, dostęp dla osób niepełnosprawnych do tych miejsc zapewnia winda.

    Dostęp dla osób niepełnosprawnych na halę sportową zapewnia platforma pionowa przyschodowa.

    Opis innych dostosowań:

    W korytarzu na parterze w części administracyjnej dla uczniów, rodziców i innych osób udostępniono informacje o zasadach i godzinach pracy szkoły.

    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

    Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia do siedziby CLIX LO w Warszawie z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

    Jeśli chcielibyście Państwo skontaktować się z nami w sprawie dostępności architektonicznej prosimy przesłać nam wiadomość na adres mailowy: liceum@solipska.edu.pl