• Zasady rekrutacji 2021/22

    • Warszawa, 12.03.2021r.

      

     ZASADY REKRUTACJI
      do CLIX Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego
     na rok szkolny 2021/2022

      

      

     § 1

     PODSTAWA PRAWNA.

     1.   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

     2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. 2019 poz. 1737);

     3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
     w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
     (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.)

      

     § 2

     CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW KLAS PIERWSZYCH

     1. Klasa I A

     I język angielski;

     II język niemiecki, hiszpański;

     planowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym:

     matematyka, informatyka, fizyka;

     przedmiot uzupełniający: historia sztuki w całym cyklu nauki w LO.

     2. Klasa I B

     I język angielski;

     II język niemiecki, hiszpański;

     planowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym:

     matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie;

     przedmiot uzupełniający: historia sztuki w kl. 1 i 2.

     3. Klasa I C

     I język angielski;

     II język niemiecki, hiszpański lub rosyjski;

     planowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym:

     biologia, chemia, język angielski;

     przedmioty uzupełniające: j. łaciński i kultura antyczna w całym cyklu nauki w LO. 

     4. Klasa I D

     I język angielski;

     II język niemiecki, hiszpański lub rosyjski;

     planowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym:

     j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie.

     Klasa nie realizuje przedmiotu uzupełniającego.

     5. Klasa 1 E

     I język angielski;

     II język niemiecki, hiszpański;

     planowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym:

     informatyka, historia, j. angielski;

     przedmioty uzupełniające: historia sztuki w całym cyklu nauki w LO.

     § 3

     KRYTERIA REKRUTACJI

      

     1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent ośmioletniej szkoły podstawowej.

     2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskane przez niego miejsce na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

     3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej niezależnie od osiągniętych wyników
     w postępowaniu rekrutacyjno - kwalifikacyjnym.

     4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
     z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

     5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

     • wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci);
     • niepełnosprawność kandydata;
     • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
     • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
     • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
     • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
     • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

     6. Kryteria o których mowa w pkt. 5 mają jednakową wartość.

     7. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły.

     8. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów (max. 200 pkt).

     9. Punkty przyznawane są za:

     • egzamin ósmoklasisty

     Wynik przedstawiony w procentach z :

     - języka polskiego,

     - matematyki

     mnoży się przez 0,35.

     Wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

     • Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki
      i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wybranych dla danego oddziału, przeliczanych w następujący sposób:

     1) celujący – przyznaje się po 18 punktów;

     2) bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;

     3) dobry – przyznaje się po 14 punktów;

     4) dostateczny – przyznaje się po 8 punktów;

     5) dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty.

     - szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

     - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

     - aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

     - w postępowaniu rekrutacyjnym do poszczególnych oddziałów CLIX Liceum

     Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego przeliczane są na punkty oceny

     z języka polskiego, matematyki i dwóch wskazanych przez dyrektora szkoły następujących

     obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

     Klasa/oddział oraz wskazane obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny

     są przeliczane na punkty:

     I A - j. polski, matematyka, informatyka lub fizyka, j. angielski

     I B - j. polski, matematyka, geografia, j. obcy nowożytny

     I C - j. polski, matematyka, biologia lub chemia, j. angielski

     I D - j. polski, matematyka, historia, j. obcy nowożytny

     I E – j. polski, matematyka, historia, j. angielski.

      

     10. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

     11. Punkty uzyskane za szczególne osiągnięcia ucznia w zawodach wiedzy, artystycznych
     i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

     a . Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

     • 10 punktów za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,
     • 7 punktów za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
     • 5 punktów za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego.

     b. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

     • 10 punktów za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego,
     • 7 punktów za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,
     • 7 punktów za dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
      lub interdyscyplinarnego,
     • 5 punktów za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego
      lub interdyscyplinarnego,
     • 5 punktów za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
     • 3 punkty za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

     c. Zawody wiedzy inne niż wymienione w pkt. a i b, artystyczne lub sportowe organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:

     • 4 punkty za uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu międzynarodowym,
     • 3 punkty za uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu krajowym,
     • 2 punkty za uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu wojewódzkim,
     • 1 punkt za uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu powiatowym.

     12. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 11, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

     13. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

     14. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego i matematyki oraz języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

     1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

     a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,

     b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

     c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

     d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

     e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

      

     2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

     a) celującym – przyznaje się 30 punktów,

     b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

     c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,

     d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

     e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

     15. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego z zastrzeżeniem, że kandydaci spełniający warunki określone w §5 pkt. 4 umieszczani są w pierwszej kolejności.

     16. Liczba miejsc w poszczególnych oddziałach : 32.

     17. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
     w postępowaniu rekrutacyjnym.

     18. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

      

     § 4

     UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

     1. Przyjmowanie uczniów do szkoły prowadzone jest z wykorzystaniem systemu 
     elektronicznego m. st. Warszawy.

     2. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego:

     - kandydat składając wniosek określa swoje preferencje przyjęcia do danego oddziału,

     - każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie, jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,

     - kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia
     do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.

     3. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania jej członków.

     4. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły wywieszane są
     w widocznym miejscu na tablicach ogłoszeń rekrutacyjnych w holu budynku szkoły. Dzień podania do publicznej wiadomości list jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tych listach, opatrzonych podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

     5. W przypadku wolnych miejsc przeprowadza się rekrutację uzupełniającą w terminie określonym przepisami prawa.