Warszawa, 16.03.2019r.

 

ZASADY REKRUTACJI
 do CLIX Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego
na rok szkolny 2019/2020

 

 

§ 1

PODSTAWA PRAWNA.

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/18 – 2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017, poz. 586);

4. Zarządzenie nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.)

 

§ 2

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW KLAS PIERWSZYCH

1. Klasa I A

I język angielski;

II język niemiecki, hiszpański lub rosyjski;

planowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym:

matematyka, informatyka, fizyka;

przedmiot uzupełniający: ekonomia w praktyce

2. Klasa I B

I język angielski;

II język niemiecki, hiszpański lub rosyjski;

planowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym:

matematyka, geografia;

przedmiot uzupełniający: ekonomia w praktyce

3. Klasa I C

I język angielski;

II język niemiecki, hiszpański lub rosyjski;

planowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym:

biologia i chemia;

przedmioty uzupełniające: j. łaciński w biologii, chemia w farmacji

4. Klasa I D

I język angielski;

II język niemiecki, hiszpański lub rosyjski;

planowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym:

j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie

5. Klasa 1 E

I język angielski;

II język niemiecki, hiszpański lub rosyjski;

planowane przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym:

biologia, chemia;

przedmioty uzupełniające: j. łaciński w biologii, chemia w farmacji

 

§ 3

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO,
W TYM REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC

 

 

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydat wypełnia wniosek

w systemie, wybiera się dowolną liczbę szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Wydrukowany
i podpisany przez kandydata i rodziców/opiekunów prawnych wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydat składa w szkole pierwszego wyboru.

od 13 maja od godz. 8.00 do 20 maja                               do godz. 15.00

 1. Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły lub oddziału.

od 17 czerwca od godz. 10.00                  
do 19 czerwca do 16.00

 

 

 1. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum).

 

od 21 czerwca od godz. 12.00                            
do 28 czerwca do godz. 16.00

 1. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły
  i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności,
  o których mowa w art. 20t ust. 7 uso

od 13 maja do 16 lipca           
(najpóźniej do  19 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)

 

       

 1. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

 16 lipca godz.12.00

 1. Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki
  w szkole, do której został zakwalifikowany poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia
  o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty
  do szkoły.

od 16 lipca od godz. 12.00 do 24 lipca do godz. 10.00

 

  

 1. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

25 lipca godz. 12.00

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 1.  Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wniosek powinien zawierać preferowany przez kandydata oddział oraz informację o przyjęciu lub braku przyjęcia do innej szkoły
  w rekrutacji głównej. Bez udziału systemu rekrutacji
  elektronicznej.

od 26 lipca od godz. 8.00                                 do 30 lipca do godz. 12.00;                     

 1. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły
  i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne

od 26 lipca do 28 sierpnia                        (najpóźniej do 14 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)

 1. Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

19 sierpnia godz. 12.00

 1. Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w szkole, do której został zakwalifikowany poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego. W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00

 1. Podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

28 sierpnia godz. 10.00

   
   

§ 5

KRYTERIA REKRUTACJI

 

1. O przyjęcie do oddziału klasy pierwszej może ubiegać się absolwent gimnazjum.

2. O przyjęciu kandydata do oddziału klasy pierwszej decyduje uzyskane przez niego miejsce na listach kandydatów do szkoły w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

3. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, są przyjmowani w pierwszej kolejności jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o którym mowa w art.134 ust. 1 i art. 135 ust.1.

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

6. Kryteria o których mowa w pkt 5 mają jednakową wartość.

7. O przyjęciu do oddziału klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje Dyrektor szkoły.

8. Kandydaci w postępowaniu rekrutacyjnym za swoje osiągnięcia otrzymują określoną liczbę punktów (max. 200 pkt).

9. Punkty przyznawane są za:

 • max. 100 punktów - za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

Wynik przedstawiony w procentach z :

- języka polskiego,

- historii i wiedzy o społeczeństwie,

- matematyki,

- przedmiotów przyrodniczych,

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

mnoży się przez 0,2.

 • max.100 punktów łącznie za:

 

- oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wybranych dla danego oddziału, przeliczanych w następujący sposób:

1) celujący – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobry – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostateczny – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty.

- szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,

- świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem,

- aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

 

- w postępowaniu rekrutacyjnym do poszczególnych oddziałów CLIX Liceum

Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego przeliczane są na punkty oceny

z języka polskiego i trzech wskazanych przez dyrektora szkoły następujących

obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

Klasa/oddział oraz wskazane obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których oceny

są przeliczane na punkty:

I A - j. polski, matematyka, informatyka lub fizyka, j. angielski

I B -  j. polski, matematyka, geografia, j. obcy nowożytny

I C - j. polski, matematyka, biologia lub chemia, j. obcy nowożytny

I D - j. polski, matematyka, historia, j. obcy nowożytny

I E – j. polski, matematyka, biologia lub chemia, j. angielski

 

10. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

11. Punkty uzyskane za szczególne osiągnięcia ucznia w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum :

a . Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • 10 punktów za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,
 • 7 punktów za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
 • 5 punktów za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego.

b. Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • 10 punktów za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego,
 • 7 punktów za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego,
 • 7 punktów za dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego,
 • 5 punktów za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego
  lub interdyscyplinarnego,
 • 5 punktów za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,
 • 3 punkty za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

c. Zawody wiedzy inne niż wymienione w pkt. a i b, artystyczne lub sportowe organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły:

 • 4 punkty za uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu międzynarodowym,
 • 3 punkty za uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu krajowym,
 • 2 punkty za uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu wojewódzkim,
 • 1 punkt za uzyskanie wysokiego miejsca na szczeblu powiatowym.

12. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 11, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

13. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

14. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art.44 zw ust.2 i art. 44 zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017r. przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

 

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

 

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

- oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

15. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego
na podstawie art.44 zw ust.2 i art.44 zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017r., przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt. 16, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

16. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art.44 zz ust.2 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017r., przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

17. O kolejności na listach kandydatów do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego z zastrzeżeniem, że kandydaci spełniający warunki określone w §5 pkt. 4 umieszczani są w pierwszej kolejności.

18. Liczba miejsc w poszczególnych oddziałach : 34

19. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Komisja sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

20. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie Dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 6

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

1. Przyjmowanie uczniów do szkoły prowadzone jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego m. st. Warszawy.

2. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego:

- kandydat składając wniosek określa swoje preferencje przyjęcia do danego oddziału,

- każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie, jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji,

- kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.

3. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania jej członków.

4. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły wywieszane są
w widocznym miejscu na tablicach ogłoszeń rekrutacyjnych w holu budynku szkoły. Dzień podania do publicznej wiadomości list jest określany w formie adnotacji umieszczonejna tych listach, opatrzonych podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

Mapa